T.C.

Sermaye Piyasası Kurulu

Aracılık Faaliyetleri Dairesi Başkanlığı


Sayı : E-32992422-205.01.01-49467 12.02.2024

Konu : Faaliyetlerinizin Geçici Durdurulması Hk


NETA MENKUL DEĞERLER AŞ

Sütlüce Mah. İmrahor Cad.

No:36 Kat: 4-5 Beyoğlu/İSTANBUL


İlgi: a) 19.12.2023 tarih ve 148234 sayı ile kayıtlı yazınız.

b) 26.01.2024 tarih ve 153225 sayı ile kayıtlı yazınız.


İlgi (a)’da kayıtlı yazınız ile faaliyetlerinizin geçici olarak durdurulması için Kurulumuza başvurulmuş olup, ilgi (b)’de kayıtlı yazınızla geçici kapanma talebinize ilişkin alınan yönetim kurulu kararı ile Aracı Kurumunuzun mevcut müşterilerine ilişkin bilgi Kurulumuza iletilmiştir.

Söz konusu başvurunuzun görüşüldüğü Kurulumuzun 08.02.2024 tarih ve 9/196 sayılı toplantısında;

  1. Yeniden faaliyete geçme başvurusu yapıldığı takdirde Kurulumuzun faaliyet şartları açısından değerlendirme yapma yetkisi saklı kalmak kaydıyla, III-39.1 sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ'in (III-39.1 sayılı Tebliğ) “Faaliyetlerin kendi isteği ile geçici olarak durdurulması” başlıklı 57’nci maddesi uyarınca başvurunuzun olumlu karşılanmasına ve faaliyetlerinizin talebiniz üzerine 08.02.2024 tarihinden itibaren 2 (iki) yıl süreyle durdurulmasına,

  2. III-39.1 sayılı Tebliğ’in 57’nci maddesi uyarınca geçici kapalılık için verilebilecek azami sürenin bu başvuru ile birlikte 08.02.2024 tarihinden itibaren 2 yılın sonunda biteceği ve bu süre sonuna kadar yeniden faaliyete geçmek veya yeni bir aracı kurum kurulması amacıyla tüm yetki belgelerinizin iptal edilmesi için Kurulumuza başvuruda bulunulmaması halinde, Kurulumuzun yetki belgesi ve izinlerinizi iptal ederek faaliyetlerinizi süresiz olarak durdurma yetkisi bulunduğu hususunun tarafınıza bildirilmesine,

karar verilmiştir. Bu çerçevede;

  1. Faaliyetlerinizin talebiniz üzerine geçici olarak durdurulduğu hususunun III-39.1 sayılı Tebliğ’in 37’nci maddesi çerçevesinde yazımızın tebliği üzerine derhal internet sitenizde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda ilan edilmesi,

  2. Seri: V, No: 77 sayılı Aracı Kuruluşların Kamuyu Aydınlatma Esaslarına İlişkin Tebliğ uyarınca “Kamuyu Aydınlatma Formu”nda gerekli değişikliklerin yapılması,


  3. 08.02.2024 tarihinden itibaren faaliyetleri geçici olarak durdurulan Aracı Kurumunuzda, bu tarihten sonra herhangi bir faaliyette bulunulmaması, ilan ve reklamlarınızda faaliyette bulunulduğu izlenimini yaratacak herhangi bir kelime, deyim, işaret kullanılmaması,

gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.


Aşkın ALICI
Daire Başkanı


Bu belge güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: 422955F6-04D7-4D65-A153-961446427207 Belge Doğrulama Adresi: https://www.turkiye.gov.tr/spk-ebys

Neta Menkul Değerler A.Ş.'ye İlişkin Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'ndan Yapılan Duyuru

Neta Menkul Değerler A.Ş. (Şirket), İBP Menkul Değerler A.Ş. lehine feragat ettiği faaliyet izinlerinin tamamının iptal edilmesi talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu’na (Kurul) başvuruda bulunmuştur. Başvurunun Kurulca uygun görülmesi halinde Şirket sona ermek ya da faaliyet konusunu değiştirmek suretiyle sermaye piyasası faaliyetlerini durduracak ve aracı kurum olma niteliğini kaybedecektir.

Bu nedenle, Şirket’ten yatırım hizmet ve faaliyetleri ile yan hizmetlerle ilgili olarak herhangi bir hak veya alacağı bulunduğu iddiasında olan müşterilerin, dava açılmış olması halinde dava açıldığına ilişkin mahkemeden alınacak derkenarı, takip yapılması durumunda takibe ilişkin belgeleri ya da aracı kurum nezdindeki hesabı ile mutabık olmadığı tutara ilişkin beyanı işbu ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde Şirkete ve Kurula göndermeleri gerekmektedir.

Müşterilerin hak kaybına uğramamaları bakımından kamuoyuna önemle duyurulur. Sermaye Piyasası Kurulu Adres: Eskişehir Yolu 8. Km No:156 06530 ANKARA

Tel: +90 (312) 292 90 90

Faks: +90 (312) 292 90 00

Neta Menkul Değerler A.Ş.

Tel: +90 (212) 222 44 66

Fax: +90 (212) 210 09 8

Faaliyet İzin Yenilemesi Hakkında

Şirketimiz 11.09.2018 tarih ve 22 nolu Yönetim Kurulu Kararı ile faaliyetlerini Dar Yetkili Aracı Kurum olarak devam ettirebilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunmuştur. Sermaye Piyasası Kurulu başvurumuzu 23.11.2018 tarih ve 58 sayılı toplantısında görüşmüş olup, 01.01.2019 tarihinden itibaren Dar Yetkili Aracı Kurum olarak aşağıda tabloda yer alan yatırım hizmet ve faaliyetleri kapsamında faaliyette bulunulmasına izin verilmiş olup, işlem aracılığı faaliyet izni ile sınırlı saklama hizmet izninin 31.12.2018 tarihi itibariyle iptal edilmesine karar vermiştir.

Kısmi Yetkili Aracı Kurum Lisansı Hakkında

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.05.2018 tarih, K-021 numaralı Lisans Yetki Belgesi ile kurumumuz "Kısmi Yetkili Aracı Kurum" olarak yetkilendirilmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen Lisans Belgesi ile söz konusu belge kapsamında yetkili olduğumuz faaliyet konuları Yetki Belgeleri bölümünde yer almaktadır.

Saygılarımızla

Yetki Belgesi İptali Hakkında

09.02.2016 tarihli D-005(402) numaralı Dar Yetkili Aracı Kurum olarak, Emir İletimine Aracılık Faaliyetinde Bulunmak üzere alınan yetki belgesi iptal edilmiştir.

Ayrıca, Ticaret Sicili'ne 267215 no ile kayıtlı olan Şirketimizin aşağıda adı geçen Yetki Belgesinin Ticaret Sicili'nden terkin edilerek Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilanı için İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne başvuruda bulunulmuştur. Yetki Belgelerimizin Terkinine ilişkin süreç tamamlanmış olup, 26.03.2018 tarihinde tescil edilmiş 30.03.2018 tarih ve 9548 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.

   

Tarih                                           No                                                Yetki - İzin Belgesi Adı 

09.02.2016                                D-005 (402)                              DAR YETKİLİ ARACI KURUM Yetki Belgesi