Neta Menkul Değerler A.Ş.'ye İlişkin Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'ndan Yapılan Duyuru

Neta Menkul Değerler A.Ş. (Şirket), İBP Menkul Değerler A.Ş. lehine feragat ettiği faaliyet izinlerinin tamamının iptal edilmesi talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu’na (Kurul) başvuruda bulunmuştur. Başvurunun Kurulca uygun görülmesi halinde Şirket sona ermek ya da faaliyet konusunu değiştirmek suretiyle sermaye piyasası faaliyetlerini durduracak ve aracı kurum olma niteliğini kaybedecektir.

Bu nedenle, Şirket’ten yatırım hizmet ve faaliyetleri ile yan hizmetlerle ilgili olarak herhangi bir hak veya alacağı bulunduğu iddiasında olan müşterilerin, dava açılmış olması halinde dava açıldığına ilişkin mahkemeden alınacak derkenarı, takip yapılması durumunda takibe ilişkin belgeleri ya da aracı kurum nezdindeki hesabı ile mutabık olmadığı tutara ilişkin beyanı işbu ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde Şirkete ve Kurula göndermeleri gerekmektedir.

Müşterilerin hak kaybına uğramamaları bakımından kamuoyuna önemle duyurulur. Sermaye Piyasası Kurulu Adres: Eskişehir Yolu 8. Km No:156 06530 ANKARA

Tel: +90 (312) 292 90 90

Faks: +90 (312) 292 90 00

Neta Menkul Değerler A.Ş.

Tel: +90 (212) 222 44 66

Fax: +90 (212) 210 09 8

Faaliyet İzin Yenilemesi Hakkında

Şirketimiz 11.09.2018 tarih ve 22 nolu Yönetim Kurulu Kararı ile faaliyetlerini Dar Yetkili Aracı Kurum olarak devam ettirebilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunmuştur. Sermaye Piyasası Kurulu başvurumuzu 23.11.2018 tarih ve 58 sayılı toplantısında görüşmüş olup, 01.01.2019 tarihinden itibaren Dar Yetkili Aracı Kurum olarak aşağıda tabloda yer alan yatırım hizmet ve faaliyetleri kapsamında faaliyette bulunulmasına izin verilmiş olup, işlem aracılığı faaliyet izni ile sınırlı saklama hizmet izninin 31.12.2018 tarihi itibariyle iptal edilmesine karar vermiştir.

Kısmi Yetkili Aracı Kurum Lisansı Hakkında

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.05.2018 tarih, K-021 numaralı Lisans Yetki Belgesi ile kurumumuz "Kısmi Yetkili Aracı Kurum" olarak yetkilendirilmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen Lisans Belgesi ile söz konusu belge kapsamında yetkili olduğumuz faaliyet konuları Yetki Belgeleri bölümünde yer almaktadır.

Saygılarımızla

Yetki Belgesi İptali Hakkında

09.02.2016 tarihli D-005(402) numaralı Dar Yetkili Aracı Kurum olarak, Emir İletimine Aracılık Faaliyetinde Bulunmak üzere alınan yetki belgesi iptal edilmiştir.

Ayrıca, Ticaret Sicili'ne 267215 no ile kayıtlı olan Şirketimizin aşağıda adı geçen Yetki Belgesinin Ticaret Sicili'nden terkin edilerek Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilanı için İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne başvuruda bulunulmuştur. Yetki Belgelerimizin Terkinine ilişkin süreç tamamlanmış olup, 26.03.2018 tarihinde tescil edilmiş 30.03.2018 tarih ve 9548 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.

   

Tarih                                           No                                                Yetki - İzin Belgesi Adı 

09.02.2016                                D-005 (402)                              DAR YETKİLİ ARACI KURUM Yetki Belgesi