AMAÇ

Bu prosedürün amacı, müşterilerin yazılı, sözlü, faks aracılığı ile veya elektronik ortamda ilettiği paylara, pay benzeri diğer menkul kıymetlere,  borçlanma araçlarına, pay ve pay endeksine dayalı türev araçlara ilişkin alış ve/veya satış işlemlerine ilişkin emirlerin müşteri adına ve hesabına veya kurum adına ve müşteri hesabına borsalar ya da teşkilatlanmış pazar yerlerine veya kanunla yetkilendirilmiş bir kuruluşa iletilmesine ilişkin esasların belirlenmesi ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat, kurum prosedür, kural ve diğer düzenlemeler çerçevesinde gerekli bilgilerin, ilgili iş ve işlemlerin doğru ve zamanında gerçekleştirilmesi ve bu işlemlerin kontrolünün sağlanmasıdır.

İşlem Aracılığı Emir Gerçekleştirme ile ilgili tüm personel, NETA Menkul Değerler A.Ş prosedürlerini, Sermaye Piyasası Kurulu ve BORSA İstanbul kurallarını, yürürlükteki  ilgili yasaları  ve ilgili tüm  mevzuatı  bilmek  ve uygulamakla yükümlüdür.

ONAYLAR

Bu doküman NETA Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu’nun onayını müteakip yürürlük kazanır.

İŞLEM ARACILIĞI EMİR GERÇEKLEŞTİRME İŞLEMLERİ

İşlem Aracılığı faaliyeti müşterilerin sermaye piyasası araçlarıyla ilgili alım veya satım emirlerinin müşteri adına ve hesabına veya kurum adına ve müşteri hesabına borsalar ya da teşkilatlanmış pazar yerlerine veya kanunla yetkilendirilmiş bir kuruluşa iletilmek suretiyle gerçekleştirilmesidir.
Müşterilerin gerçekleştireceği sermaye piyasası araçlarıyla ilgili alım veya satım emri İşlem Aracılığı Birimi tarafından gerçekleştirilir.

İŞLEM ARACILIĞI BİRİMİ

İşlem Aracılığı Biriminin temel görevi, müşteri emirlerinin SPK mevzuatına uygun, müşteri tercihleri doğrultusunda gerçekleştirilmesi, faaliyetleri ile ilgili risklerin belirlenmesi, bu riskleri bertaraf edecek gerekli aksiyonların alınması ve günlük işlemlerin hatasız yapılmasının sağlanmasıdır.

Şirketin, İşlem Aracılığı kapsamında müşterilerin gerçekleştireceği sermaye piyasası araçlarıyla ilgili alım veya satım emirlerinin gerçekleştirilmesinden, bu emirlerle ilgili işlemlerin takibinden ve işlemlerin kontrolünden işlem Aracılığı Birimi sorumludur.

Müşterilerle yapılan işlemlerin sonuçlarının muhasebe sistemine aktarılmasından, gerçekleşen işlemlerin muhasebe sistemi ile karşılıklı kontrol edilerek tutturulmasından, mevzuat çerçevesinde gereken raporların alınmasından, gerçekleşen işlemlerin muhasebeleştirilerek müşteri hesaplarına yansıtılmasından, müşterinin nakit ve menkul kıymet EFT ve virman taleplerinin alınıp takip edilmesinden, gerçekleştirilmesinden, mevzuatta, tebliğlerde ve yönetmeliklerde yer alan belge ve raporların düzenlenmesinden ve saklanmasından İşlem Aracılığı Birimi sorumludur.

İşlem Aracılığı faaliyetleri kurumun mevcut işlemlerini kapsamaktadır. Buna istinaden;
Pay piyasası ve türev piyasaları işlemleri iş akışı için kurumun Pay Piyasası İşlemleri Prosedürü, Kredili İşlemler Prosedürü ve Türev Araçlar işlemleri Prosedürüne ek olarak hesap açılışlarında;

  • Müşteriye Uygunluk Testi yapılır.
  • Yapılan teste ilişkin sonuçlara göre müşteriler sınıflandırılır.
  • Sınıflandırma hakkında müşteriye gerekli bilgilendirme yapılır.

Bu işlemler de işlem Aracılığı Birimi tarafından yapılır.

KONTROL ve DENETİM

Prosedür ve iş akışlarının uygulanmasından, güncellenmesinden ve mevzuat ve tebliğlere uygun belgelerin hazırlanması ve saklanmasından İşlem Aracılığı Birim Yöneticisi sorumludur.

Teftiş Birimi, değişen mevzuat ve yasal uygulamalar çerçevesinde iş akışlarında gerçekleşmesi gereken konularda İşlem Aracılığı Birim Yöneticisini uyarır ve yeni düzenlemelerin mevzuata uygun hale getirilmesinin kontrolünü yapar.

Yapılan işlemlerin, hazırlanan belgelerin ve müşteriler ile olan ilişkilerin tebliğlere ve mevzuata uyumunun kontrolü ve buna istinaden rapor hazırlanıp Yönetim Kuruluna sunulması Teftiş Birimine aittir.