Neta Menkul Değerler A.Ş. olarak müşterilerimizin güvenliğine önem veriyoruz ve bu kapsamda başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin ve kişisel verilerinin korunması amacıyla düzenlenen 6698 sayılı "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" ("KVKK") hakkında sizleri bilgilendirmek istiyoruz.


KİŞİSEL VERİLER
KVKK'da kişisel veriler, "kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi" şeklinde tanımlanmıştır. Ancak aşağıdaki bilgiler (bunlarla sınırlı olmamak üzere) kişisel veri olarak kabul edilebilir ve toplanabilir:
Kişinin adı, soyadı, doğum tarihi ve doğum yeri, telefon numarası, pasaport numarası, özgeçmişi, resim, görüntü ve ses kayıtları, IP adresi, e-posta adresi, etkileşimde bulunduğu kişiler, grup üyelikleri, aile bilgileri gibi kişiyi doğrudan veya dolaylı olarak belirlenebilir kılan tüm veriler.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI
KVKK uyarınca, Neta Menkul Değerler A.Ş. olarak, veri sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda açıklandığı çerçevede toplayacak, kaydedecek, saklayacak, güncelleyecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda üçüncü kişilere açıklayacak, aktaracak, sınıflandıracak, kullanacak ve KVKK'ya uygun olarak işleyeceğiz.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ
Kişisel verilerin işlenmesi, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan yada herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade eder.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI VE HUKUKİ NEDENLERİ
Kişisel verilerinizi işlemekteki amaçlarımız;
  • 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Kanunu ve ilgili diğer mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimizi yerine getirmek;
  • SPK, MKK, MASAK, TAKASBANK, TSPB, Gelir İdaresi Başkanlığı / Vergi Daireleri ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak;
  • Elektronik veya fiziksel ortamda işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek;
  • Akdettiğiniz sözleşmenin gereklerini yerine getirmek ve
  • Alternatif ürünler hakkında size özel bilgi verebilmek ve size özel ürünler sunabilmektir.
Verilerinize erişimi sadece bu verilere kati şekilde erişime ihtiyacı olan ve kati sözleşmesel gizlilik yükümlülüğüne sahip çalışanlar, sözleşme tarafları, aracılar ve diğer ilgili taraflar ile kısıtlı tutuyoruz.

YUKARIDA BELİRTİLEN AMAÇLARLA, KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILABİLECEĞİ KİŞİ VE KURULUŞLAR
6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar;
SPK, MKK, MASAK, TAKASBANK, TSPB, Gelir İdaresi Başkanlığı / Vergi Daireleri gibi kamu tüzel kişileri ve düzenleyici otoriteler;
Ana hissedarlarımız ve iştiraklerimiz;
Yatırım hizmet ve faaliyetlerimiz ile yan hizmetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, yurt içinde ve/veya yurtdışında faaliyet gösteren program ortağı kuruluşlar ve diğer üçüncü kişiler (hukuk ve vergi danışmanlarımız, bankalar, muhabir bankalar, fiyat ve likidite sağlayıcılar, işlem platformu sunan şirketler, bağımsız denetçiler dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, sizlere hizmet sunabilmemiz için işbirliği yaptığımız veya yapabileceğimiz hizmet tedarikçileri).

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ
Kişisel verileriniz genel müdürlüğümüz ve ilgili birimlerimiz tarafından, internet veya elektronik işlem platformu gibi kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı olarak veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK'NIN 11. MADDESİ GEREĞİ HAKLARINIZ
Neta Menkul Değerler A.Ş.’ne başvurarak, kişisel verilerinizin;
a) İşlenip işlenmediğini öğrenme,
b) İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) İşlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
d) Yurt içinde veya yurtdışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
e) Eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
f) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,
g) Aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan düzeltme, silme veya yok etme işlemlerinin bildirilmesini isteme,
h) Münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve
i) Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde, zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.
Kişisel verilerinize ilişkin daha fazla bilgi edinmek, talep ve şikâyetleriniz için lütfen bize info@netamenkul.com adresinden veya Kurumumuzun 0(212) 999 8060 numaralı telefonundan ulaşın.